سال 85 - اردیبهشت ماه

 چون همیشه برای همه روز معلمه که ز گهواره تا گور دانش بجوی و بعد هم - زکات العلم نشره -  یعنی ز گهواره تا گور دانش بیاموزان .

و اما .........  ر    و     ز     م    ع    ل    م

ر  :  یعنی روح . روح بزرگی که بعد از گذشت قرن ها هم نمی میرد . روح معلم اول سقراط ..... معلم ثانی فارابی ....... و معلم

شهید مطهری و هر معلمی که بر روح آدمیان اثر بگذارد . اینست راز بقا نه آنچه صدا و سیما بهمون قالب می کنه ! و : یعنی وفا و ولا . یعنی وفا به ولایت و ولا به وفاداران . یعنی معلم اول و آخر ولی مطلق رسول اعظم را و ائمه را و اولیا را و ولی حاضر زمان را سر لوحه دانستن و محکم و مطمئن رفتن و رسیدن و .....

ز :  یعنی زیبایی . زیبایی تعلیم . زیبایی هدایت . زیبایی هدایت شدگان . زیبایی عمل و عامل .  زیبایی پاکی . زیبایی اشک . زیبایی بازگشت . زیبایی از خدا آمدن و به خدا رساندن . زیبایی رفتن و نیکویی بر جای نهادن .

زیبایی سکوت و آرامش . زیبایی انکه بدانی خدا می بیند و حالت را میداند و هموست که برایت کافیست .م  :  یعنی مردم . یعنی دوست داشتن مردم  قلبو سکوت بر جهالت هاشون خنثیو همدردی با درد هاشون ناراحتو نگاه به آنسوی دنیا برای دیدن مزد از ایشان لبخندو عادت کردن به رفتنشون گریهو فراموش کردنشون ناراحتو شکر محبت هاشون نیشخندو دوست داشتنشون بخاطر خدایشان و حفظ آبرو و اسرارشون ساکتو شراکت در غمها شون که شادی هاشون بقدر کافی شریک داره !!!!!زبان

ع  : یعنی عدل . دیدن همه بعنوان موجود محبوب خدا . همه جا معیار ها زیبایی و پول و مقام و ...... است . در این فرهنگ معیار وفا و بودن و موندن و خواستن برای بالا رفتنه و بس و اگه همه جا این شعار از مد افتاده اینجا دیگه هنوز رنگ و بویی داره .

ان اکرمکم عتد الله اتقیکم .داره ؟؟؟!؟؟

رنگ و بو رو میگم !!!؟ چشمک

ل  : لاله . یعنی به لاله بنگر . ببین مثه دو تا کاسه خون دل در خود دارد و زیبایی و طراوت رو برای مردم . یعنی در اوج درد بر کرسی تعلیم گونه ای نشستن که همگان را گمان رود که تو از هر دردی فارغی و فارقی . دارین منو !!؟ متفکر

م  : اینو که گفتم عزیز من . چرا گیر میدی !!!؟ نگران بگم ؟ یعنی هجرت . یعنی سفر . یعنی این ساید آخرین درس تو باشد ! یعنی می آید آن روزی که نمی دانم کی هست و کجا هست و آیا آماده ام که ممکن است شبی یا روزی با هر سن و سالی وقت هجرتت باشد و تو وظیفه داری که بگذاری بگذری . ناراحت

وبدانی که چقدر وقت تنگ است و پایان رسالتت نزدیک و قرار است از همه بگذری و فقط خداست که ازو نمی شود گذشت و هموست که دیوانه ام کرده !!!!!

گذشتن از لذت هایی که خودت میدانی پایدار نیستند و ازشیرینی هایی که می دانی زیاد بتو مزه نخواهند کرد .

/ 0 نظر / 18 بازدید